Recull de dades internacionals a 4t de Primària

A 4t de Primària hi ha dos estudis internacionals: PIRLS i TIMSS. TIMSS estudia la capacitat matemàtica dels estudiants d'aquestes edats i PIRLS recull informació sobre comprensió lectora. Això és especialment important, atès que en aquestes edats els estudiants ja han après a llegir i és un moment en què han de començar a llegir per aprendre. I no cal dir que això és molt important de cara als seus aprenentatges futurs.
Què entén PIRLS per comprensió lectora?

El darrer PIRLS es va fer el 2016, i es fa cada 5 anys. La puntuació global a Catalunya va ser de 522 punts, però això no diu massa cosa. Estableix 4 nivells de rendiment, igual que TIMSS.:
 • Baix <475
 • Intermedi <550 
 • Alt <625 
 • Avançat >625 
Amb aquesta escala podem dir que en mitjana estem en el nivell intermedi d'aquesta prova. Què vol dir això, ho podem mirar en la següent taula:

En el nivell intermedi, fonamentalment,  poden fer inferències directes sobre trets, sentiments i motivacions i interpretar raons òbvies. I en textos informatius poden localitzar o reproduir dos o ters elements d'informació de text. En el nivell baix els resultats són molt més simples. Però ens agradaria saber com es distribueixen els resultats dels nostres estudiants en els diferents nivells d'assoliment. Podem trobar aquests resultats i són els següents:
Quins van ser els resultats aquest any si els distribuïm en l'escala de valoració? 
 • Hi ha prop d'un 25,5% d'estudiants en els nivells baix i molt baix, 
 • un 41,3% en l'intermedi
 • només el 35% tenen un nivell de comprensió lectora alt o avançat. D'aquest, només un 5% avançat.
Preocupant? Penso que si, si sobretot tenim en compte que a partir d'aquest curs la lectura és la font i la base de l'aprenentatge i serà la porta de l'aprenentatge simbòlic i abstracte. 
I ja que estem mirant el passat, donem una ullada als resultats de TIMSS 2015, Matemàtiques.
En aquest estudi es recullen les dades sobre els següents dominis de contingut:
 • Numeració (50%)
 • Formes i mesuraments geomètrics(35%)
 • Lectura i interpretació de dades (15%).
I també sobre dominis cognitius: 
 • Coneixement (40%)
 • Aplicació (40%)
 • Raonament (20%).
En Matemàtiques el 2015 la puntuació global va ser 499. Igual que en PIRLS, estem col·locats en el nivell intermedi, l'escala és la mateixa. Aquesta mitjana vol dir que la major part d'estudiants tenen coneixements bàsics i els saben aplicar en situacions senzilles. Però, igual que en el primer estudi, i en la major part d'ells, les dades permeten filar una mica més prim.

Pel que podem veure, no estem massa millor que en comprensió lectora. Els resultats són: El 36% dels estudiants estan situats en el nivell baix o molt baix. El 75% dels estudiats estarien situats en els molt baix, baix i intermedi. 
Preocupant?
El 25% estan en un nivell alt o avançat, només el 3% en aquest darrer. Tenim molt pocs estudiants amb alts nivells de comprensió lectora i de desenvolupament de les seves capacitats matemàtiques.

També ens dona altres dades, gènere i origen.
Hi podem veure diferències importants en el desenvolupament dels nens i de les nenes. Molt preocupants són els resultats dels estudiants nascuts en un altre país, més del 10% estan en un nivell molt baix i prop del 40% en un nivell baix.
Els resultats no són massa diferents dels que s'han publicat de la prova de 2019. 

Recapitulem: 
El 67% dels estudiants de 4a primària tenen un nivell igual o inferior a l'intermedi en comprensió lectora i el 75% en Matemàtiques. És obvi que tenim un problema. 
Què podem fer?

a) Mirar que fan altres i aprendre. Els estudis proporcionen dades i permeten abandonar la ignorància i la ideologia a l'hora de proposar reformes.

b) A més tenim dades de proves de competències bàsiques a 6è i 4t ESO, i també PISA. No podem al·legar falta de coneixement.

c) També proporcionen informació de context, important per poder fer comparacions i buscar i trobar semblances i diferències. Cal que aprofitem les dades i aquest coneixement per avançar i no les creences i la ideologia que sovint s'utilitzen per dissenyar els canvis que patim.

Idealment caldria tenir recursos, econòmics i humans, però sembla que ara mateix no en tenim, i el que és més preocupant, ni se'ls espera. 

Referències: 

Alguns exemples d'ítems de TIMSS que els estudiants han de resoldre:

1) Resta 428-176= Resposta: __________

2) En Carles té 24 anys. És
anys més gran que la Jènnifer. Quina de les operacions següents mostra l'edat de la Jènnifer?
a) 24 - ❎
b) ❎+24
c) ❎-24
d) 24 x ❎

3) Entre quins anys l'altura del Pere va augmentar més? 
a) 10 i 11 
b) 11 i 12 
c) 12 i 13 
d) 13 i 14

4) Aquest triangle està posat sobre quadrícules d'un centímetre. Quina és la seva àrea? 
a) 4,5 centímetres quadrats 
b) 6 centímetres quadrats 
c) 9 centímetres quadrats 
d) 9,5 centímetres quadrats
5) Regla: Per calcular el nombre de la columna B, multiplica per 4 el nombre de la columna A i després suma-li 1. 
Utilitza aquesta regla per completar la següent taula:
6) Aquesta figura està formada per un quadrat i un rectangle. L’amplària del rectangle és igual que l’amplària del quadrat. La llargada del rectangle és el doble de la seva amplària. Esbrina el perímetre de la figura.
a) 28 cm
b) 32 cm
c) 36 cm
d) 40 cm

7) Quin d'aquests rectangles té 1/4 ombrejat?

8) Aquest diagrama de sectors diu el que fan alguns alumnes després de les classes. El diagrama es divideix en 10 seccions iguals. 20 alumnes han llegit un llibre. Quants han quedat amb amics i amigues?
a) 40
b) 60
c) 80
d) 100

En el marc conceptual d'aquest estudi, els dominis cognitius es divideixen en tres apartats:
a) Coneixement
b) Aplicació
c) Raonament 

Us proposo un repte: En quin domini cognitiu, en el llenguatge TIMSS, podem enquadrar cadascuna de les 8 activitats anteriors?
Això ens pot ser útil atès que en la gradació de les competències curriculars també hi ha tres graus d'assoliment. Sembla haver-hi un cert paral·lelisme. I en les qualificacions també hi ha tres nivells d'assoliment: satisfactori, Notable i Excel·lent.